Duyuru & Etkinlikler

Duyurular

  • Sempozyum: Akademide Etik

    Akademik kariyer ve üretimin farklı aşamaları ve dallarında karşılan sorunlar irdelenerek hem lisanüstü seviyedeki öğrenciler hem de genç akademisyenler için farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Etkinlikler

  • Sempozyum: Akademide Etik

    Akademik kariyer ve üretimin farklı aşamaları ve dallarında karşılan sorunlar irdelenerek hem lisanüstü seviyedeki öğrenciler hem de genç akademisyenler için farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

  • Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı

    Bu sertifikasyon programı Etik ve İtibar Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hayata geçirilmiştir. Hem iş dünyasından hem de akademik dünyadan eğitmenlerle Etik ve Uyum Yöneticisinin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre tasarlanmıştır

Merkezin amacı; evrensel iş etiği alanında ulusal ve uluslararası nitelikte, özel ve kamu boyutlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, bilimsel araştırma ve incelemelerin uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirilmesini ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini sağlamaktır.

Daha fazla bilgi edinin

Merkez Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Itır Erhart (Müdür)

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (Üye)

Prof. Dr. İpek Özkal Sanver (Üye)

Prof. Dr. Ali Demirci (Üye)

Merkez Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan Anadolu Üniv., (Emekli)

Prof. Dr. Üstün Ergüder Sabancı Üniversitesi, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Yönetim Kurulu Başkan

Prof. Dr. Kenan Gürsoy Galatasaray Üniv. Em. Öğ. Üyesi; Vatikan E. Büyükelçisi

Hakan Sahillioğlu Akbank

Prof. Dr. Ayşe Soysal Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan Şenatalar İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Fevzi Toksoy TEİD YK Üyesi

Prof. Dr. İlter Turan İstanbul Bilgi Üniversitesi

Aziz Yardımlı İdea Yayınevi

Prof. Dr. Nurhan Yentürk İstanbul Bilgi Üniversitesi

Tayfun Zaman TEİD Genel Sekreteri

Prof. Dr. Thierry Vincent Zarcone French National Centre for Scientific research (CNRS), Paris, Fransa

İletişim

Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul
444 0 428

Resmî Gazete

19 Ocak 2015 PAZARTESİ
Sayı : 29241

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞ ETİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; evrensel iş etiği alanında ulusal ve uluslararası nitelikte, özel ve kamu boyutlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, bilimsel araştırma ve incelemelerin uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirilmesini ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Evrensel iş etiği ilke ve kurallarını araştırıp inceleyerek Türkiye’de pratikte uygulanmalarını sağlayacak eğitim ve tanıtım çalışmaları yapmak,
b) Profesyonellerin etik uygulamalar konusundaki bireysel etkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim, tartışma ve bilgi veya deneyim paylaşımı için ortam sağlamak,
c) Merkezin hedef ve amacına uygun faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlarla işbirliği yaparak en iyi uygulamaların gerçek ve tüzel kişilerce anlaşılıp benimsenmesini sağlamak,
ç) İş etiği kuralları ile ilgili düzenleyici rolde olan kurumlar ile işbirliği yapmak ve gerekli düzenlemelerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak,
d) Dünyada etik kuralların demokratik serbest piyasa ortamlarında yayılıp benimsenmesini ve ülkelerindeki kurum ve kuruluşların performanslarının gelişmesini hedefleyen kuruluşlarla bilgi, birikim, program ve destek işbirliği yaparak en iyi uygulamaların Türkiye’ye kazandırılmasını sağlamak,
e) İş etiği ilkelerinin kurum kültürüne entegre edilmesi alanında uygulamaları geliştirmek arzusunda olan kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımında bulunmak, eğitim vermek ve bu kurum ve kuruluşları yönlendirmek,
f) İş etiği alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yayınlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda altı aylık sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde, Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağının önceden bilinmesi halinde ise Müdürün yokluğunun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir.
(3) Müdür, Rektörün onayıyla, tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. İkinci fıkraya göre Müdürlük görevinin Rektör tarafından yürütüldüğü haller dışında, Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısı vekalet eder.
(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak; uygun kadro planlamasını yapmak.
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, uygulamak ve idari işleri yürütmek.
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.
f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yapar.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile plan, bütçe ve programları karara bağlamak.
c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.
ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.
e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından görevlendireceği en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunda, her bir kuruluştan en az bir, en çok üç kişi olmak üzere, resmi veya özel kuruluşlarda çalışanlar da görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.